Ik neem uw privacy serieus

Versie 1.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 05 juni 2018.

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap jij precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Mijn Reiskennis B.V.. Je dient jezelf ervan bewust te zijn dat Mijn Reiskennis B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Mijn Reiskennis B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Privacy Policy

Mijn ReisKennis B.V. en de zelfstandig reisagenten die aangesloten zijn bij Mijn ReisKennis hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mijn ReisKennis B.V. en de zelfstandig reisagenten die aangesloten zijn bij Mijn ReisKennis houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Mijn ReisKennis B.V. zijn wij samen met de zelfstandig reisadviseurs die aangesloten zijn bij Mijn ReisKennis verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Mijn ReisKennis B.V. en de zelfstandig reisagenten die aangesloten zijn bij Mijn ReisKennis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de reis en reis gerelateerde producten
– Het uitvoering geven aan de reis
– Het verzorgen van nieuwsbrieven

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht / boeking en/of aanvraag.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mijn ReisKennis B.V. de volgende persoonsgegevens van je vragen:

– Geslacht;
– Naam;
– Adres;
– Woonplaats;
– Nationaliteit;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Reisdocumentnummer & geldigheid
– Thuisblijversgegevens
– Bankrekening
– Kenteken auto
– Paspoortkopie met voorlegger

Het kan per reis verschillen welke persoonsgegevens vereist zijn. Indien het bijzondere persoonsgegevens betreft zullen wij hiervoor middels een aparte verklaring schriftelijk toestemming vragen. Indien je thuisblijversgegevens aan ons verstrekt gaan wij ervan uit dat je de thuisblijvers er zelf over informeert dat wij hun gegevens verwerken en uitsluitend zullen gebruiken in geval van nood.

Jouw persoonsgegevens worden door Mijn ReisKennis B.V. en de zelfstandig reisagenten die aangesloten zijn bij Mijn ReisKennis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar
Wij kunnen ons voorstellen dat je het fijn vindt als wij jouw gegevens langer bewaren. Wij zullen dit alleen doen als je hier schriftelijke toestemming voor gegeven heeft. Op deze manier blijft geregistreerd welke reizen jij in het verleden gemaakt hebt. Je kunt dit ook blijven zien in jouw eigen reisoverzicht. Heb je hiervoor nog geen login? Vraag deze dan aan bij jouw reisadviseur.


Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Mijn ReisKennis en de zelfstandig reisagenten die aangesloten zijn bij Mijn ReisKennis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen Mijn ReisKennis B.V. en de zelfstandig reisagenten die aangesloten zijn bij Mijn ReisKennis de volgende persoonsgegevens van je vragen:

– Geslacht;
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres;

Jouw persoonsgegevens worden door Mijn ReisKennis B.V. en de zelfstandig reisagenten die aangesloten zijn bij Mijn ReisKennis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men aangemeld is.


Verwerking van persoonsgegevens van potentiele klanten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van potentiele klanten en/of geïnteresseerde worden door Mijn ReisKennis B.V. en de zelfstandig reisagenten die aangesloten zijn bij Mijn ReisKennis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Mondelinge toestemming;
– Afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Sociale Media;
– Een ingevuld contactformulier op de website en/of email met verzoek om informatie;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen Mijn ReisKennis B.V. en de zelfstandig reisagenten die aangesloten zijn bij Mijn ReisKennis de volgende persoonsgegevens van je vragen:

– Geslacht;
– Naam;
– Adres;
– Woonplaats;
– Nationaliteit;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;

Jouw persoonsgegevens worden door Mijn ReisKennis B.V. en de zelfstandig reisagenten die aangesloten zijn bij Mijn ReisKennis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een potentiële klant en/of geïnteresseerde.


Verstrekking aan derden

De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partijen voor:

– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van onze ICT-voorzieningen;
– Het verzorgen en onderhouden van onze website;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
– De uitvoering van jouw reis aan de leveranciers en/of uitvoerende partijen welke op jouw reisovereenkomst worden genoemd;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van jouw reis. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van jouw reis.
Minderjarigen. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Mijn ReisKennis B.V. en de zelfstandig reisagenten die aangesloten zijn bij Mijn ReisKennis bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist tenzij je hiervoor schriftelijke toestemming hebt gegeven.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Mijn ReisKennis B.V. (en de zelfstandig reisagenten die aangesloten zijn bij Mijn ReisKennis) van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers en zelfstandig reisagenten zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Mijn ReisKennis
Meijerijstraat 1
5461 HK Veghel
info@mijnreiskennis.nl

Voor een actueel overzicht van de Zelfstandig Reisadviseurs die aangesloten zijn bij Mijn ReisKennis verwijzen wij je naar het menu item `onze reiskennissen´ op onze website. Hier vind je tevens de contactgegevens per reisadviseur.


Cookiebeleid

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Mijn Reiskennis B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.